Măsuri generale de prevenire a incendiilor în unităţile cu profil de învăţământ şi educaţie

În vederea creșterii gradului de siguranță a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ pe fondul începerii noului an școlar, în perioada 03-09.09.2020, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au desfășurat activități de control la 8 unități de învățământ preuniversitar din județul Alba, atât din mediul urban cât și din mediul rural. Pe timpul controalelor de prevenire au fost constatate 81 de deficiențe și au fost aplicate 38 de sancțiuni, din care 35 avertismente și 3 amenzi contravenționale în cuantum de 3500 lei.

De asemenea, pentru desfășurarea activităților specifice în unitățile de învățământ în condiții de siguranță și cu respectarea prevederilor legale pe linia apărării împotriva incendiilor, au fost transmise către Inspectoratul Școlar al județului Alba, spre prelucrare și diseminare, două materiale de informare preventivă, care cuprind organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitățile de învățământ, respectiv prevenirea incendiilor în unitățile cu profil de învățământ și educație.

În vederea prevenirii producerii unor incendii în unitățile de învățământ, dar și pentru formarea unei conduite preventive în rândul cadrelor didactice și a elevilor, considerăm util să reamintim măsurile de prevenire a incendiilor în unitățile de învățământ, precum și regulile și măsurile de siguranță pentru evacuarea elevilor și a cadrelor didactice/personal auxiliar în cazul producerii unor situații de urgență, astfel:

Prevenirea incendiilor în unităţile cu profil de învăţământ şi educaţie
– instalaţiile utilitare aferente construcţiilor (electrice, gaze, încălzire, ventilare, condiţionare, de apă, canalizare, paratrăznet, curenţi slabi etc.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi a măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de izbucnire a incendiilor şi/sau de propagare a focului;
– pentru reducerea riscului de incendiu, sistemele, instalaţiile, dispozitivele, aparatele, maşinile şi utilajele cu care sunt echipate și dotate construcţiile se vor utiliza, exploata şi întreţine în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de funcţionare şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora;
– exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor, de orice categorie cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate, este interzisă;
– în sălile aglomerate, în amfiteatre, săli de clasă, biblioteci, săli de festivităţi se interzic:
     -accesul cu produse şi/sau substanţe inflamabile ori cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii;
     – accesul persoanelor în număr mai mare decât capacitatea maximă simultană stabilită şi declarată;
– reglementarea fumatului este obligatorie în cadrul fiecărei unităţi şi se realizează prin dispoziţia scrisă a persoanei fizice cu atribuţii de conducere;
– locurile şi zonele în care este interzis fumatul se marchează prin indicatoare – FUMATUL INTERZIS – realizate conform prevederilor standardelor în vigoare;
– este strict interzisă utilizarea focului deschis în locurile şi zonele cu risc de incendiu şi/sau explozie din clădiri;
– locurile şi zonele în care se aplică această interdicţie se stabilesc şi se marchează potrivit instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor aprobate de conducerea fiecărei unităţi;
– traseele căilor de evacuare (trecerile prin uşi, coridoare, degajamente, holuri, vestibuluri, încăperi tempon, scări, atriumuri etc.) vor fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, atât ziua cât şi noaptea, a persoanelor care le utilizeaza în caz de incendiu.
– de regulă, deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de persoane valide trebuie să se facă în sensul deplasării oamenilor spre exterior;
– în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare etc. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intevenţie;
– uşile de evacuare precum şi celelalte dispozitive destinate evacuării persoanelor trebuie să fie prevăzute cu indicatoare și inscripţii corespunzătoare, menţinându-se descuiate pe toată durata programului de activitate;
– accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie etc., trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni nestânjenit;
– sunt interzise blocarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie cu materiale care să reducă lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin care să se înrăutăţească situaţia iniţială;
– planurile de evacuare vor fi reactualizate şi reafişate, conform reglementărilor specific;
– pentru alarmarea în caz de incendiu se vor asigura mijloace corespunzătoare de semnalizare (acustice şi optice) care să asigure anunţarea (alarmarea) personalului şi alertarea personalului de intervenție;
– totodată, se va asigura posibilitatea de alertare în cel mai scurt timp şi a forţelor de intervenţie prevăzute în planurile de intervenţie (prin telefon, radiotelefon, curier etc.);
– personalul va fi instruit pentru a cunoaşte mijloacele de alarmare şi alertare în caz de incendiu, precum şi codul de semnale stabilit;
– instalaţiile de semnalizare a incendiilor se vor menţine în permanenţă în stare de funcţionare. Exploatarea, întreţinerea, revizia şi repararea acestora se asigură de către personal atestat, respectându-se prevederile proiectelor de execuţie, instrucţiunilor tehnice ale producătorului şi reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
– toate instalaţiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor (cu apă, spumă, pulberi, dioxid de carbon, alte gaze etc.) vor fi întreţinute în bună stare de funcţionare, asigurându-se în mod permanent debitele şi presiunile necesare pentru stingerea incendiilor, precum şi dotarea corespunzătoare a acestora cu accesorii de intervenţie în caz de incendiu;
– se va asigura în permanenţă accesul la sursele de alimentare cu apă (rezervoare, bazine, hidranţi interiori şi exteriori, staţii de pompe, rampe de alimentare etc), precum şi la celelalte instalaţii şi mijloace pentru stingerea incendiilor. Locul acestora va fi marcat cu indicatoare corespunzătoare;
– la amplasarea stingătoarelor de incendiu se vor avea în vedere următoarele cerinţe:
    –  locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile;
    –  înălţimea de montare să fie accesibilă;
    –  să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu;
– sistemele, instalaţiile, dispozitivele, echipamentele, aparatele, maşinile şi utilajele se exploatează (utilizează) în condiţiile prevăzute în instrucţiunile puse la dispoziţie de producători ori furnizori sau în instrucţiunile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât că nu creeze riscuri de incendiu. Se interzice folosirea acestora în următoarele împrejurări:
   – cu improvizaţii care să prezinte risc de incendiu şi/sau explozie;
   –  fără asigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate;
   –  lăsarea lor în funcţiune peste programul stabilit sau fără supraveghere, în cazurile în care instrucţiunile specifice interzic acest lucru;

– instalaţiile de protecţie contra trăsnetului se vor controla periodic, conform unui grafic stabilit, urmărindu-se buna funcţionare a elementelor componente (dispozitive de captare, conductoare de coborâre, prize de pământ etc).
Reguli şi măsuri de siguranţă pentru evacuarea elevilor şi a cadrelor didactice / personal auxiliar în cazul producerii unor situaţii de urgenţă
– în sălile de cursuri nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin proiect, în funcţie de destinaţia construcţiilor în care acestea sunt amplasate (grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale, licee, şcoli profesionale şi postliceale, instituţii de învăţământ superior ori alte categorii de clădiri publice);
– covoarele, mochetele, preşurile etc. utilizate în aceste încăperi, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
– la amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se vor asigura culoare de circulaţie corespunzător direcţionate şi se va ţine seama de recomandările normativului de proiectare şi cele ale normelor specific;
– se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bancilor, fişetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu;
– pentru evacuarea utilizatorilor din săli şi încăperi în condiţii de siguranţă, se vor lua următoarele măsuri:
  – conducerile obiectivelor respective vor întocmi planuri de evacuare a utilizatorilor;
  – pe tot timpul desfăşurării activităţilor în aceste săli, uşile interioare şi exterioare de pe traseul de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior prin simpla apăsare a dispozitivului de deschidere;
 – se va controla şi asigura în permanenţă bună funcţionare a instalaţiilor electrice, înlăturându-se operativ improvizaţiile şi neregulile constatate;
 – traseele spre căile de evacuare se marchează corespunzător, cu indicatoare standardizate;
 – controlul şi asigurarea funcţionării în permanență a iluminatului de siguranţă din clădiri;
 –  stabilirea persoanelor care să organizeze şi să supravegheze operaţiunile de evacuare a utilizatorilor şi a bunurilor material de valoare în caz de incendiu;
 – în caz de incendiu, evacuarea utilizatorilor se asigură obligatoriu pe toate căile prevăzute în planul/ planurile de evacuare.

Articolul precedentPieton accidentat după o traversare neregulamentară
Articolul următorRecomandările Grupului de Comunicare Strategică pentru siguranța elevilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.