Consiliul Local al municipiului Sebeș este convocat pe data 27.02.2019, la şedinţa ordinară a lunii februarie.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a unor mijloace fixe ca urmare a finalizării lucrărilor de reparații.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea  costului mediu  lunar de întreținere  și a contribuției  lunare de întreținere a persoanelor  vărstnice  instituționalizate  în Căminul pentru persoane  vărstnice Sebeș și/sau a susținătorilor legali ai acestora.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre  privind majorarea  valorii de inventar  a mijlocului  fix ,, Punct termic Dorin Pavel 55,, ca urmare a finalizării și  efectuării  recepției la terminarea  lucrărilor pentru  obiectivul de investiții,,Demolare imobil Punct Termic,, și radierea acestuia din inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii  de inventar a mijlocului fix ,, Școala  Gimnazială Petrești / Germana, str. 1 Mai, nr. 68,, ca urmare  a finalizării  și efectuării  recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul  de investiții,, Demolare clădire Școala Gimnazială Petrești  – Secția Germană, str. 1 Mai, nr. 68, loc. Petrești,jud. Alba ,, și radierea  acestuia din inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș .

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului teren “curți construcții” în suprafață de 5.168 mp, situat administrativ în extravilanul Municipiul Sebeș, identificat cu parte din poziția 469 din HG nr.  974/2002.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului teren “drum” în suprafață de 17.677 mp, situat administrativ în extravilanul Municipiul Sebeș, identificat cu parte din poziția 469 din HG nr. 974/2002.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sebeş.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeş, ca urmare a finalizarii si efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Retea apa – Rahau – Alimentare apa potabila Rahau, Mun. Sebes – jud. Alba”.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de Concesiune nr. 113/20686/09.07.2009 având ca obiect concesionarea directă a unui teren în suprafață de 4 mp,în Cartier Valea Frumoasei în extinderea ap. 2, bl. 6, sc. A, unde există realizate scări de acces.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 143/2018 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeş, ca urmare a finalizarii si efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Reabilitare bransamente str. Spitalului, mun. Sebes – jud. Alba” si HCL nr. 137/2018 privind modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebes, ca urmare a finalizarii si efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Reabilitare tronson retea canalizare str. Stefan cel Mare, Mun. Sebes – jud. Alba.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.19/31.03.2006, pentru chiriaşul  Bota Alexandru, din blocul ANL 12, sc. A, ap.12- cartier Valea Frumoasei.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii„ Sistematizarea parțială a cartierelor : Valea Frumoasei, Aleea Parc și Aleea Lac, prin amenajarea de parcări in zonele ocupate de garaje, Municipiul Sebeș”- proiect nr. 1532/2018.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi : Oituz, Doinei, Moților, Cloșca – tronson cuprins între strada Horea și trecerea de nivel cu calea ferată 211 Sebeș-Petrești de la km 1+347, Alunului”- proiect nr. 19/2018.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Sebeş  doamnei BEYER ȘTEFANA RUXANDRA

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 98/2018 privind acordul Consiliului Local Sebes pentru efectuarea lucrarilor de amenajare trotuar si pista de biciclete pe strada Augustin Bena din Municipiul Sebes .

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Sebeș cu imobilele înscrise în CF 71253 Sebeș preluate de la NICHI ARDEAL CONSTRUCT S.R.L. și darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş .

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind dezvoltarea zonei de pe strada Alunului, municipiul Sebes, prin edificarea unor locuinte sociale colective si a unui centru de asigurare pentru servicii medicale, sociale si educationale catre populatie.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere  prin licitație publică  deschisă a unor terenuri – pajiști permanente, cu destinația pășunat pentru speciile bovine,ovine,caprine și ecvidee.

Proiect: iniţiator  primar