Unitatea administrativ teritorială comuna Ighiu, județul Alba  invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii , care au sediul pe raza comunei Ighiu să depună ofertă în scopul  atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul : sport

  1. Denumirea autorității finanțatoare: comuna Ighiu, județul Alba 
  1. Cod fiscal: 4562397 
  1. Adresa: Ighiu, nr. 56, comuna Ighiu, judetul Alba 

4.Telefon: 0258844103, 0258844114 

  1. E-mail : [email protected] 
  1. Domeniul pentru care se acordă finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al comunei Ighiu în anul 2019 : sport 
  1. Sursa de finanțare a contractului : bugetul local al comunei Ighiu și cofinanțarea din fondurile proprii ale solicitanților, 

8.Suma disponibilă pentru finanțarea programului: 150.000 lei,

 9.Durata de implementare a programului : anul 2019 ,

 10.Documentația pentru elaborarea  și prezentarea propunerilor de proiecte este aprobată prin HCL Ighiu nr. 63 / 2019 și va fi postată pe site-ul www.comunaighiu.ro, la secțiunea Finanțări nerambursabile,

  1. Numărul și data apariției programului anual în monitorul oficial al României nr. 149 / 4.09.2019, Partea a VI-a , 

12.Informații și clarificări  cu privire la documente: informații suplimentare se pot obține  de la primăria comunei Ighiu, doamna Doboș Emilia Claudia,

13.Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 18 octombrie 2019, ora 12,00. În baza prevederilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 350 / 2019 comuna Ighiu accelerează  aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea  numărului de zile, având în vedere perioada scurtă de timp în care solicitanții de finanțări nerambursabile  pot să folosescă sumele acordate în scopul declarat în proiect.

 

  1. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: primăria comunei Ighiu, cu sediul in localitatea Ighiu, nr. 56, comuna Ighiu, județul Alba,

 

  1. Data , ora și locul deschiderii propunerilor de proiecte: 21 octombrie 2019, ora 10,00

 

  1. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finantării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada : 22 octombrie 2019 – 23 octombrie 2019.

 

17.Secretarul comisiei de selecționare și evaluare va comunica în scris, la încheierea procedurii de selecționare , evaluare și aprobare a proiectelor prin hotărare a consiliului local al comunei Ighiu, solicitanților neselecționati motivele neacordării finanțării și celor selecționați nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contactelor.