Vineri, 7 octombrie 2022, a fost publicată versiunea revizuită a Ghidului specific și anexe aferent investiţiilor în infrastructura energetică, în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare – Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, finanțat din Fondul pentru Modernizare. 

Solicitanții eligibili în cadrul programului sunt:

  • Unităţi administrativ-teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite prin legea nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie/care dețin sistemul de distribuție și transport pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu (pentru proiecte de tip A-B-C),
  • Operatori de transport și distribuție a energiei termice definiți conform cadrului legal în vigoare (pentru proiecte de tip A-B-C). În cazul în care reţelele de transport și distribuţie sunt în proprietatea statului, potenţialii beneficiari sunt persoanele juridice concesionari ai reţelelor şi titulari ai licenței de distribuție şi care au dreptul de a le moderniza/reabilita. Beneficiarii depun proiecte numai individual.

Activități eligibile:

  • Proiecte integrate de termoficare modernizate în vederea asigurării sustenabilității investițiilor inițiale orientate spre îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.
  • Digitalizarea rețelelor de transportul și distribuție energie termică prin colectarea și întreținerea tuturor datelor necesare modelarii tehnice și georeferențiale ale elementelor de rețea. Aceasta contribuie fundamental la implementarea conceptului de rețea inteligentă de distribuție energie termică, creșterea capacității de integrare a unor noi forme de producție / consum și facilitarea unor noi modele de afaceri și structuri de piață.
  • Alte activităţi / echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în conformitate cu programul-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare – Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare. 

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit după cum urmează:

  • Proiecte de tip A, Proiecte pentru care ajutorul solicitat este de până la 50.000.000 euro – Alocarea netă Fondul de Modernizare: 200.000.000 euro
  • Proiecte de tip B, Proiecte care depășesc pragul de notificare prevăzut în Regulamentul (UE) 651/2014 – Alocarea netă Fondul de Modernizare: 300.000.000 euro
  • Proiecte de tip C, Proiecte a căror finanțare nu intră sub incidența ajutorului de stat – Alocarea netă Fondul de Modernizare: 90.000.000 euro

Totalul este de 590.000.000 euro.

Apelul de proiecte se deschide pe 31.01.2023, iar depunerea proiectelor începe cu 01.03.2023.

Pentru proiectele de tip A termenul limită de depunere este 31.12.2023 și pentru proiectele de tip B-C termenul este 01.01.2027.

Mai multe detalii sunt disponibile aici